Pravidla soutěže

1/ Soutěž EBEC Brno 2020 probíhá ve dvou kategoriích (Team Design a Case Study) a na dvou fakultách VUT v Brně (FSI, FEKT). Každý soutěžní tým se může zúčastnit právě jednoho z Fakultních kol v jedné ze soutěžních kategorií.

2/ Soutěžní týmy jsou čtyřčlenné, složené ze studentů bakalářského nebo magisterského studijního programu VUT v Brně. Členové soutěžního týmu mohou být studenti různých fakult VUT v Brně, avšak alespoň jeden z nich  musí být studentem fakulty, na které se koná Fakultní kolo, do kterého se tým hlásí.

3/ Každý tým si určuje svého kapitána, který je zodpovědný zejména za komunikaci s organizátory EBEC Brno 2020. Kapitán musí být studentem fakulty, na které se koná Fakultní kolo, do kterého se tým hlásí.

4/ Přihlášení do soutěže probíhá elektronicky, zasláním vyplněného registračního formuláře na stránce www.ebec.cz v termínu od 15. 1. 2020 do 15. 2. 2020 23:59. Hlásit se mohou jak kompletní čtyřčlenné týmy, tak jednotlivci, kteří v případě registrace do 15. 2. 2020 23:59 budou za pomoci organizátorů rozřazeni do kompletních soutěžních týmů. Organizátoři si vyhrazují právo, že tým po přihlášení jednotlivců nebude sestaven. Tato situace může nastat pouze v případě přihlášení takového počtu soutěžících, který nebude dělitelný čtyřmi a kompletní týmy tak nebudou moci vzniknout. (V případě dotazů týkajících se registrace do soutěže nás prosím kontaktujte na ebec.brno@gmail.com.)

5/ Výběr týmů do jednotlivých Fakultních kol provede porota na základě výsledků Internetového kola, které bude probíhat 19. 2. 2020 od 8:00 do 20.2.2020 8:00 na e-learningu VUT v Brně. Za splněné Internetové kolo se považuje takové, kdy soutěžní tým v časovém limitu odešle vypracovaný zadaný úkol a vyplní testové otázky na e-learningu VUT v Brně. O případném postupu do Fakultního kola budou všechny týmy informovány e-mailem nejpozději do 21. 2. 2020. Výsledky Internetového kola nemají žádný vliv na hodnocení a výsledky dalších kol.

6/ Postupující týmy se účastní Fakultního kola ve své kategorii (FEKT 24. 2. 2020, FSI 26. 2. 2020,). První tři umístěné týmy z každého Fakultního kola ve své kategorii postupují do Finálového kola soutěže EBEC Brno 2020, které se koná 28. 2. 2020 na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně.

7/ Pro možnou účast na Fakultních kolech a Finálovém kole se na místo soutěže v den jejího konání musí dostavit čtyři členové soutěžního týmu (ve výjimečných případech si organizátoři vyhrazují právo na udělení výjimky). V případě nutnosti změny složení týmu je povolena výměna maximálně jednoho člena týmu. K této výměně může dojít jak před fakultním, tak před finálovým kolem. Případné změny musí být vždy nahlášeny organizátorům soutěže..

8/ Při prezentaci výsledné práce musí být přítomni všichni členové týmu.

9/ Zadání Fakultních kol a Finálového kola účastníci obdrží v den konání soutěže v jedné kopii výtisku pro tým. Zadání Fakultních kol bude v češtině a prezentace proběhne v češtině/slovenštině.Zadání Finálového kola a prezentace výstupů v angličtině.

10/ Během plnění zadání soutěžní týmy nesmí komunikovat s osobami mimo tým a přijímat jejich rady, nebo je nechat zasahovat do práce na zadání, čímž by mohl být ovlivněn finální výstup. Výjimku v komunikaci se soutěžícími mají členové organizačního týmu a zástupci partnerů podílejících se na zadání, není-li na místě organizátory určeno jinak.

11/ K řešení zadání je možné používat pouze materiál, součástky a zařízení, který organizátoři dodají soutěžícím během soutěže. Není povoleno používat promo materiály partnerů, ani vlastní předměty. Nesplnění těchto pravidel povede k vyřazení soutěžního týmu ze soutěže. O takové skutečnosti budou soutěžící informováni před zahájením soutěže daného kola.

12/ Každý tým může pro řešení zadání Fakultního nebo Finálového kola využít notebooků s internetovým připojením, avšak doporučuje se minimalizovat připojená zařízení z důvodu omezeného internetového připojení. Organizátoři si vyhrazují v případech, kde to zadání nebude vyžadovat, právo internetové připojení neposkytnout. O takové skutečnosti budou soutěžící informováni před zahájením soutěže daného kola

13/ Během času určenému k vypracovávání soutěžních zadání, mohou týmy opustit své soutěžní místo (např. pokud si budou chtít zajít na svačinu/oběd). Pokud se týmy rozhodnou své soutěžní místo opustit, tak i nadále striktně platí pravidlo 10 a 14. 

14/ Týmy mohou vypracovávat své zadaní pouze na místě, které dostali přidělené od organizátorů (není-li určeno jinak). Porušení tohoto pravidla povede k vyřazení soutěžního týmu ze soutěže

15/ O výsledku Fakultních kol a Finálového kola rozhoduje odborná porota na základě prezentace výstupu soutěžního týmu (pro Fakultní kolo v češtině/slovenštině, pro Finálové kolo v angličtině). Kritéria pro hodnocení jsou jak naplnění zadání, tak schopnost týmu výstup odprezentovat. První tři týmy v každé kategorii budou oznámeny při slavnostním vyhlášení na konci každého soutěžního dne. Rozhodnutí odborné poroty o celkovém pořadí je konečné a není možné se proti němu odvolat. Kompletní výsledky všech kol budou zveřejněny nejpozději do 7 pracovních dní po uplynutí soutěže na www.ebec.cz.

16/ Týmy umístěné na prvním místě v obou kategoriích Finálového kola dostanou příležitost reprezentovat VUT v Brně na regionální úrovni soutěže, které se bude konat v květnu v Brně.

17/Účastník akce registrací souhlasí s tím, že fotografie a videozáznamy s jeho osobou mohou být pořadatelem a jeho partnery použity pro jakékoliv propagační a jiné účely, a to jakoukoli formou a bezplatně na dobu neurčitou.

18/ Registrací do soutěže všichni účastníci vyjadřují souhlas s Pravidly soutěže EBEC Brno.