Pravidla soutěže

1/ Soutěž EBEC Brno 2021 probíhá ve dvou kategoriích (Team Design a Case Study) na VUT v Brně. Každý soutěžní tým (jednotlivec) se může zúčastnit právě v jedné ze soutěžní kategorii.

2/ Soutěžní týmy jsou čtyřčlenné, složené ze studentů bakalářského nebo magisterského studijního programu VUT v Brně. Každý tým si určuje svého kapitána, který je zodpovědný zejména za komunikaci s organizátory EBEC Brno 2021. Členové soutěžního týmu mohou být studenti různých fakult VUT v Brně, avšak alespoň kapitán týmu musí být studentem FSI, nebo FEKT.

3/ Přihlášení do soutěže probíhá elektronicky, zasláním vyplněného registračního formuláře na stránce www.ebec.cz v termínu od 8. 2. 2021 do 16. 3. 2021 23:59. Hlásit se mohou jak kompletní čtyřčlenné týmy, tak jednotlivci, kteří v případě registrace budou za pomoci organizátorů rozřazeni do kompletních soutěžních týmů. Organizátoři si vyhrazují právo, že tým po přihlášení jednotlivců nebude sestaven. Tato situace může nastat pouze v případě přihlášení takového počtu soutěžících, který nebude dělitelný čtyřmi a kompletní týmy tak nebudou moci vzniknout. (V případě dotazů týkajících se registrace do soutěže nás prosím kontaktujte na ebec.brno@gmail.com).

4/ Výběr týmů Finálového kola provede porota na základě výsledků předkola, které bude probíhat jako online test. Test bude možné zahájit od 22. 3. 2021 12:00 do 23. 3. 2021 12:00. Za splněné předkolo se považuje takové, kdy soutěžní tým v časovém limitu odešle vypracovaný test. O případném postupu do Finálového kola budou všechny týmy informovány e-mailem nejpozději do 24. 3. 2021 23:59. Výsledky Internetového kola nemají žádný vliv na hodnocení a výsledky dalších kol.

5/ Pro možnou účast na Finálovém kole se v den soutěže musí připojit všichni čtyři soutěžící daného týmu na MS Teams, kde bude soutěž probíhat. (Ve výjimečných případech si organizátoři vyhrazují právo na udělení výjimky.) V případě nutnosti změny složení týmu je povolena výměna maximálně jednoho člena týmu. K této výměně může dojít jak před fakultním, tak před finálovým kolem. Případné změny musí být vždy nahlášeny organizátorům soutěže a to nejpozději 12 hodin před začátkem soutěžního dne.

6/ Všichni soutěžící jsou povinni zajistit kameru a mikrofon jak pro komunikaci s organizátory a porotci v průběhu celé soutěže, tak i pro prezentování výsledné práce. Při prezentaci výsledné práce musí být přítomni všichni členové týmu.

7/ Zadání Finálového kola účastníci obdrží v den konání soutěže jako .pdf soubor přes MS Teams. Prezentace výstupů i zadání jsou v angličtině.

8/ Během plnění zadání soutěžní týmy nesmí komunikovat s osobami mimo tým a přijímat jejich rady, nebo je nechat zasahovat do práce na zadání, čímž by mohl být ovlivněn finální výstup. Výjimku v komunikaci se soutěžícími mají členové organizačního týmu a zástupci partnerů podílejících se na zadání, není-li organizátory určeno jinak.

9/ K řešení zadání kategorie TD je možné používat pouze modelovací software, který je určen v zadání. Nesplnění těchto pravidel povede k vyřazení soutěžního týmu ze soutěže.

10/ Během času určeného k vypracovávání soutěžních zadání, nejsou soutěžící povinni být po celou dobu připojeni k schůzce na MS Teams. Vždy je však nutné, aby byl přítomný alespoň jeden z členů týmu pro komunikaci s organizátory (kromě obědové pauzy). Pokud se soutěžící rozhodnou schůzku opustit, tak i nadále striktně platí pravidlo 10 a 12.

11/ Týmy mohou vypracovávat své zadaní pouze ve schůzce na MS Teams, kterou dostali přidělenou od organizátorů (není-li určeno jinak). Porušení tohoto pravidla povede k vyřazení soutěžního týmu ze soutěže.

12/ O výsledku Finálového kola rozhoduje odborná porota na základě prezentace výstupu soutěžního týmu. Kritéria pro hodnocení jsou jak naplnění zadání, tak schopnost týmu výstup odprezentovat. První tři týmy v každé kategorii budou oznámeny při slavnostním vyhlášení na konci každého soutěžního dne. Rozhodnutí odborné poroty o celkovém pořadí je konečné a není možné se proti němu odvolat. Kompletní výsledky budou zveřejněny nejpozději do 7 pracovních dnů po uplynutí soutěže na www.ebec.cz.

13/ Týmy umístěné na prvním místě v obou kategoriích Finálového kola dostanou příležitost reprezentovat VUT v Brně na regionální úrovni soutěže, které se bude konat v květnu online.

14/ Účastník akce registrací souhlasí s tím, že fotografie a videozáznamy s jeho osobou mohou být pořadatelem a jeho partnery použity pro jakékoliv propagační a jiné účely, a to jakoukoli formou a bezplatně na dobu neurčitou.

15/ Registrací do soutěže všichni účastníci vyjadřují souhlas s Pravidly soutěže EBEC Brno 2021.